REGULAMIN PARKU ROZRYWKI BOUNCE

Regulamin Parku Rozrywki BOUNCE w Lublinie przy ul. Mełgiewskiej 2C (dalej Regulamin) został stworzony dla zapewnienia bezpiecznego korzystania z obiektu jakim jest Park Rozrywki BOUNCE (dalej Park).

Dokładamy wszelkich starań, aby zredukować tradycyjne zagrożenia związane ze skakaniem na BOUNCE:

 1. zabezpieczając wszystkie urządzenia oraz rzeczy z nimi związane, tak aby nie zagrażały w żaden sposób użytkownikom;
 2. udostępniając regulaminy bezpieczeństwa;
 3. zapewniając odpowiednio przeszkolony personel.

Jednak niezależnie od troski podjętej w celu uniknięcia urazów, niektóre zagrożenia są nieodłącznie związane z aktywnością w Parku Rozrywki BOUNCE i nie mogą być całkowicie wyeliminowane. Te nieodłączne zagrożenia obejmują w szczególności otarcia, upadki, kolizje z innymi uczestnikami (zwanymi dalej „współuczestnikami”), nieprawidłowe lądowanie, podwójne odbijanie (dwie osoby na tej samej powierzchni) różnice wagowe pomiędzy użytkownikami. Do poważnych zagrożeń zalicza się również nieoczekiwane awarie sprzętu i nieostrożne zachowanie użytkownika.

Celem zminimalizowania ryzyka wystąpienia ww. urazów należy bezwzględnie stosować się do zasad określonych niniejszym Regulaminem, jak również do poleceń, porad i nakazów wydawanych przez personel Parku.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Podmiotem zarządzającym Parkiem jest Adrenaline Park Ventures Poland 2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Aleja Krakowska 271, 02-133 Warszawa, NIP : 5252703169, REGON: 366784370, KRS: 0000667959, zwany dalej Zarządcą̨.
 2. Wszystkie osoby zamierzające korzystać z atrakcji Parku lub zamierzające przebywać na jego terenie obowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Pobyt na terenie Parku oznacza znajomość i bezwzględną akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. Warunkiem przebywania na terenie Parku jest uiszczenie stosownej opłaty, zgodnej z obowiązującym cennikiem. Po uiszczeniu opłaty użytkownik otrzymuje opaskę magnetyczną, którą powinien nosić cały cas na ręku podczas wizyty w parku. Za zgubienie opaski naliczona zostanie opłata w wysokości 50pln.
 4. Przebywanie na terenie Parku dozwolone jest wyłącznie w godzinach otwarcia Parku.
 5. Informacje dotyczące rodzajów, cen i zasad dokonywania zakupu biletów dostępne są przy kasach oraz na stronie internetowej www.bouncelublin.pl. Zarządca zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie cen i rodzajów biletów obowiązujących w Parku. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na realizację zawartych umów i zamówień złożonych przed datą wejścia w życie takich zmian.
 6. Podczas pobytu na terenie Parku należy bezwzględnie przestrzegać poleceń i wskazówek wydawanych przez pracowników Parku. Pracownicy Parku ubrani są w firmowe stroje lub posiadają widoczny identyfikator.
 7. Na terenie Parku obowiązuje zakaz:

a)  palenia papierosów, wnoszenia lub spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia lub używania środków odurzających,
b)  wnoszenia broni, ostrych narzędzi i innych przedmiotów niebezpiecznych,
c)  wnoszenia wszelkich przedmiotów utrudniających lub mogących utrudnić korzystanie z infrastruktury Parku,
d)  wprowadzania i przebywania zwierząt,
e)  wstępu dla osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu i/lub środków odurzających i/lub zachowujących się w sposób agresywny bądź zagrażający bezpieczeństwu pozostałych klientów.

Każda z atrakcji ma swoje obostrzenia z którymi należy się zapoznać przed skorzystaniem z niej.

8. Zarządca dopuszcza możliwość całkowitej rezerwacji Parku, po uprzednim poinformowaniu klientów na stronie internetowej Parku, social media Parku lub poprzez umieszczenie informacji w widocznym miejscu w recepcji Parku.

9. Zarządca dopuszcza możliwość rezerwacji poszczególnych stref aktywności w Parku: w tym Bounce Party 1, Bounce Party 2, Bounce Party 3. Informacje o dostępności można uzyskać pod adresem mailowym: biuro@bouncepoland.pl lub pod numerem telefonu : 81 458 12 55

II. UŻYTKOWNICY

 1. Park Rozrywki Bounce przeznaczony jest dla osób w wieku od 0 do 99 lat.
 2. Dzieci w wieku do 3 lat mogą przebywać wyłącznie na terenie tzw. Robaczkolandii pod opieką rodziców.
 3. Dzieci w wieku od 4 do 6 roku życia mogą korzystać z infrastruktury Parku wyłącznie pod stałą opieką i nadzorem rodzica lub opiekuna prawnego oraz za jego pisemną zgodą udzieloną na specjalnie do tego wyznaczonym formularzu. Formularz jest do pobrania na stronie internetowej www.bouncelublin.pl oraz w recepcji w Parku.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Parku wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego udzieloną na specjalnie do tego wyznaczonym formularzu. Formularz jest do pobrania na stronie internetowej www.bouncelublin.pl oraz w recepcji w Parku.
 5. W każdym przypadku, o którym mowa w ust.2 – 4, Park nie świadczy jakichkolwiek usług polegających na opiece nad dziećmi i młodzieżą, a korzystanie przez dzieci i młodzież z atrakcji znajdujących się na terenie Parku odbywa się wyłącznie na ryzyko i odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego.
 6. Rodzice i/lub opiekunowie w ramach obowiązku nadzoru nad dzieckiem odpowiadają za wszelkie szkody i krzywdy spowodowane przez ich podopiecznych, którzy nie ukończyli 18-tego roku życia.
 7. Opiekunowie, dzieci jak i osoby dorosłe oświadczają, że nie mają żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z Parku Rozrywki Bounce
 8. Dopuszcza się korzystanie z atrakcji Parku przez zorganizowane grupy dzieci i młodzieży:

a)  Każdy uczestnik grupy musi posiadać pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego udzieloną na specjalnie do tego wyznaczonym formularzu. Formularz jest do pobrania na stronie internetowej www.bouncelublin.pl oraz w recepcji w Parku;

b)  Każda zorganizowana grupa osób niepełnoletnich, może korzystać z atrakcji Parku pod opieką osoby dorosłej. Jeden opiekun sprawuje opiekę nad maksymalnie 12 osobami. Taki opiekun może przebywać na terenie Parku bezpłatnie, jednakże nie może korzystać z atrakcji Parku, a przed przystąpieniem grupy do korzystania z infrastruktury Parku musi zapoznać członków grupy z wszelkimi obowiązującymi na terenie Parku regulaminami.

Opiekun grupy w ramach obowiązku nadzoru nad członkami grupy odpowiada za wszelkie szkody spowodowane przez członków grupy, którzy nie ukończyli 18-tego roku życia.

8. Z zastrzeżeniem ust.6 – kiedy odpowiedzialność ciąży na rodzicu lub opiekunie oraz ust.7 – gdy odpowiedzialność ponosi opiekun grupy, każdy Użytkownik korzysta z atrakcji Parku i jego pomieszczeń wyłącznie na własną odpowiedzialność, będąc świadomym swoich możliwości fizycznych, kondycji, a w szczególności stanu zdrowia oraz wynikających z tego tytułu ograniczeń i zagrożeń.

9. Korzystanie z atrakcji Parku może skutkować niewielkimi urazami. Najczęściej występują (nie tylko): bóle mięśni, bóle głowy, siniaki, złamania, zwichnięcia, otarcia. Poważne urazy są rzadziej spotykane i zdarzają się okazjonalnie. Obejmują między innymi zwichnięcia kostek, złamanie kości, urazy kolana, urazy barków, zwichnięcia kręgosłupa, zwichnięcia szyi oraz urazy zębów i przygryzanie języka.

10. Kobiety w ciąży i osoby z jakimikolwiek problemami zdrowotnymi, u których wysiłek fizyczny może choćby potencjalnie spowodować zagrożenie ich zdrowia lub życia nie mogą korzystać z atrakcji Parku.

Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik potwierdza jednocześnie, w imieniu swoim, lub swojego dziecka lub dziecka, którego jest prawnym opiekunem, że:

a) Użytkownik, jego dziecko lub dziecko, którego jest opiekunem, ma wystarczającą sprawność fizyczną, koordynację i kondycję, aby uczestniczyć w bezpieczny sposób w zajęciach oraz atrakcjach proponowanych przez Park;

b) bierze na siebie ryzyko powikłań wynikających ze swojego stanu zdrowotnego lub stanu zdrowotnego swojego dziecka lub dziecka, którego jest opiekunem (np. astma, cukrzyca, anafilaksja, padaczka, choroby serca lub wysokie ciśnienie krwi);

c) w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek dyskomfortu (np. słabość, duszność, lęki lub bóle w klatce piersiowej) lub urazu Użytkownik, jego dziecko lub dziecko, którego jest opiekunem, natychmiast zaprzestanie aktywności w Parku i zgłosi się do personelu Parku;

11. W przypadku doznania jakiegokolwiek urazu lub obrażenia ciała, bez względu na jego charakter i sposób powstania należy niezwłocznie zgłosić ww. okoliczność pracownikowi Parku.

12. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik jest świadomy zagrożenia związanego z korzystania z atrakcji Parku oraz zapoznał się z niebezpieczeństwem i rodzajami urazów, które mogą wystąpić w wyniku aktywności w Parku.

13. Zarządca:

 1. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym urazy, uszkodzenia ciała i ich skutki powstałe w wyniku korzystania z Parku przez Użytkownika (jego dziecko lub dziecko, którego jest opiekunem), w szczególności urazy o których mowa w par. II pkt 8 niniejszego Regulaminu, oraz obrażenia ciała związane z wypadkami lub chorobami wynikającymi z uczestnictwa w atrakcjach Parku Rozrywki Bounce (w tym między innymi: w wydarzeniach oraz imprezach organizowanych przez Zarządcę, zorganizowanych lub indywidualnych szkoleniach i ćwiczeniach, zajęciach i instruktażach, indywidualnego korzystania z urządzeń, sprzętu oraz wszystkich pomieszczeń Parku w szczególności nie odpowiada za wszelkie szkody powstałe wskutek korzystania z infrastruktury Parku niezgodnie z Regulaminem, wskazaniami i poleceniami personelu Parku czy też z wyłącznej winy Użytkownika, za wyjątkiem szkód powstałych z winy Zarządcy;
 2. nie ponosi odpowiedzialności za kradzież, zaginięcie, zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotów stanowiących własność Użytkownika, lub znajdujących w jego posiadaniu wniesionych i pozostawionych na terenie Parku, za wyjątkiem szkód powstałych z winy umyślnej Zarządcy;
 1. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik w imieniu swoim, swojego dziecka oraz dziecka, którego jest prawnym opiekunem zobowiązuje się do :

a) przestrzegania wszystkich zasad związanych z bezpieczeństwem podczas uczestnictwa we wszystkich aktywnościach oraz imprezach organizowanych w Parku

b) wykonywania tylko czynności oraz akrobacji, które jest w stanie bezpiecznie wykonać

c) bezzwłocznego powiadomienia personelu Parku Rozrywki w Bounce, jeśli Użytkownik, jego dziecko oraz dziecko, którego jest prawnym opiekunem, zobaczy zachowanie innego uczestnika lub stan urządzeń, które zagraża bezpieczeństwu.

III. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z ATRAKCJI PARKU

 1. Zabrania się korzystania z atrakcji Parku niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 2. Osoby zamierzające korzystać z atrakcji Parku przygotowują się w miejscu do tego przeznaczonym, oraz pozostawiają swoje rzeczy w szafkach do tego przeznaczonych
 3. Do Parku Rozrywki Bounce osoby wchodzą wyłącznie w skarpetkach zakupionych na terenie Parku Rozrywki Bounce.
 4. Podczas korzystania z Parku Rozrywki obowiązuje strój sportowy, nie krępujący ruchów osób uczestniczących.
 5. Zabronione jest korzystanie z atrakcji Parku Rozrywki Bounce w krótkich spodenkach.
 6. Wszelkie znajdujące się w stroju Użytkownika kieszenie muszą zostać całkowicie opróżnione. W szczególności zabrania się korzystania z atrakcji Użytkownikom posiadającym przy sobie przedmioty takie jak: klucze, telefony komórkowe, kamery, zapalniczki, piłki, jedzenie oraz napoje, a także inne przedmioty nie stanowiące wyposażenia Parku.
 7. Zabrania się korzystania z atrakcji Parku z pierścionkami, sygnetami, kolczykami i inną biżuterią stwarzającą lub mogącą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa Użytkownika i pozostałych osób.
 8. Zabrania się korzystania z atrakcji Użytkownikom żującym gumę do żucia lub z jakimikolwiek substancjami w ustach.
 9. Na terenie Parku zabrania się:

a) biegania
b) siedzenia na terenie wyznaczonym do zabawy
c) wchodzenie na strefy aktywności pod nieobecność pracowników Parku
d) popychania innych dzieci
e) wnoszenia jedzenia i napojów do strefy zabaw, w Parku Rozrywki spożywamy wyłącznie produkty zakupione w automatach wyłącznie w trefach do tego przeznaczonych
f) zjeżdżania głową w dół, skakania ze zjeżdżalni, poruszania się po nich w kierunku przeciwnym niż kierunek zjeżdżania
g) niszczenia konstrukcji, zabawek oraz pozostałych elementów Sali Zabaw

 1. Sygnał gwizdka lub stosowny komunikat pracownika Parku Bounce jest sygnałem do natychmiastowego zaprzestania aktywności przez Użytkownika.

 

IV. POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Osoby przebywające na terenie Parku, które naruszają porządek publiczny, stwarzają zagrożenie dla innych Użytkowników, nie stosują się do przepisów Regulaminu i do zaleceń oraz nakazów pracowników Parku, a także osób przez kierownictwo Parku upoważnionych (w tym służb porządkowych), będą usunięte z terenu Parku bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do możliwości przebywania na terenie Parku, każdy klient może zwrócić się do obsługi Parku, celem wyjaśnienia wątpliwości.
 3. Użytkownicy Parku wyrażają zgodę na:

a)  monitorowanie ich pobytu w Parku za pomocą kamer przemysłowych celem zapewnienia bezpieczeństwa z zachowaniem nienaruszalności ich dóbr osobistych oraz wykorzystanie tych nagrań w sytuacjach spornych między Parkiem a Użytkownikiem, jak również udostępnienie nagrań na żądanie stosownych upoważnionych do tego organów publicznych,
b)  wykorzystanie zdjęć oraz krótkich filmów zawierających ich wizerunek w celach marketingowych przez pracowników Parku Rozrywki Bounce i Zarządcę, wyrażając jednocześnie zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku na wszelkich polach eksploatacji. Zgoda jest udzielona na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych. Użytkownicy zrzekają się również wszelkich roszczeń w stosunku do Zarządcy jakie mogą wynikać z wykorzystania ww. zdjęć oraz filmów z wizerunkiem Użytkowników.

4. Nagrywanie filmów oraz robienie zdjęć przez Użytkowników dozwolone jest wyłącznie na ich prywatny użytek i za uprzednią zgodą pracowników Parku. Park Rozrywki Bounce nie wyraża zgody na komercyjne wykorzystanie nagrań lub zdjęć wykonanych na terenie Parku.

5. Park Rozrywki Bounce nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych związanych z upublicznieniem wizerunku Użytkowników przez osoby trzecie.

6. Użytkownik rezerwuje i kupuje wstęp do Parku na określony okres i jest zobowiązany do przestrzegania tego terminu. Zaleca się przybycie do parku 20 min. przed zarezerwowanym terminem. Park nie jest zobowiązany do rekompensaty czasu Użytkownikowi w przypadku spóźnienia na zarezerwowany termin.

7. Celem zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom Parku, prosimy o niezwłoczne zgłaszanie pracownikom Parku Rozrywki Bounce wszelkich przypadków naruszeń Regulaminu i innych niebezpiecznych lub niewłaściwych zachowań osób znajdujących się na terenie Parku.

8. Za wstęp wykupiony, a nie wykorzystany, jak również za czas niewykorzystany przez Użytkownika, Park nie dokonuje zwrotów ani rozliczenia poniesionych opłat.

9. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Parku wynikające z przyczyn od niego niezależnych np. w skutek awarii, przerwy w dostawie energii elektrycznej lub innych mediów jak również z innych przyczyn noszących znamiona siły wyższej.

10. Zarządca zastrzega sobie prawo do odmowy określonej osobie lub grupie osób wstępu na teren Parku wg własnego uznania z wyłączeniem prawa tychże osób do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zarządcy.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie dodatkowe kwestie dotyczące właściwego użytkowania atrakcji znajdujących się na terenie Parku, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, będą rozstrzygane przez pracowników Parku Rozrywki Bounce w trakcie pobytu Użytkownika na terenie Parku lub na skierowane zapytanie drogą mailową na adres: biuro@bouncepoland.pl
 2. W pozostałych przypadkach zastosowania znajdą odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego, a w odniesieniu do konsumentów – przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Zarządcy Parku.
 3. Administratorem danych osobowych jest Zarządca, tj. Adrenaline Park Ventures Poland 2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Krakowska 271, 02-133 Warszawa, NIP: 5252703169, Regon: 366784370  KRS: 0000667959
 4. Dane osobowe Użytkowników wykorzystywane będą wyłącznie do świadczenia i oferowania własnych usług Parku.