Regulamin Unlimited

  1. Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie występują następujące określenia, należy je rozumieć w sposób podany poniżej, o ile postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej:

Klub – Klub BOUNCE prowadzony przez spółkę Adrenaline Park Ventures 2 Sp. z o. o. z siedzibą na ul. Mełgiewskiej 2C, 20-209 Lublin wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznaniu Wydziale Gospodarczym pod numerem NIP KRS 0000667959, NIP 5252703169

Członek Klubu – osoba korzystająca z Usług świadczonych przez Klub na podstawie umowy zawartej z Klubem w imieniu własnym lub na podstawie umowy zawartej z Klubem na jej rzecz przez osobę trzecią;

Klient – osoba zawierająca umowę z Klubem o świadczenie usług określonych w ofercie Klubu w imieniu własnym lub na rzecz innego Członka Klubu;

Usługi – wszelakie usługi świadczone przez Organizatora, które mogą zostać przedstawione w odrębnej ofercie;

 

  1. Postanowienia ogólne

2.1 Klub jest jednostką promującą ruch i zdrowy, aktywny tryb życia.

2.2 Klub świadczy usługi sportowo rekreacyjne.

2.3 Klub świadczy usługi na podstawie umów o świadczenie usług na czas określony, limitowany w zależności od rodzaju członkostwa określonego w umowie („Umowa”).

2.4 Klub zastrzega sobie prawo do zmiany oferty.

Zmiana oferty nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.

 

  1. Członkostwo w Klubie

3.1 Członkostwo w Klubie powstaje z chwilą zawarcia Umowy na czas określony (miesiąc) lub bezterminowy, według wyboru Członka Klubu. Zawarcie umowy następuje w dacie podpisania niniejszego Regulaminu w Klubie lub wyboru innej daty rozpoczęcia członkostwa.

3.2 Niniejszy regulamin wiąże również Członków Klubu, których członkostwo powstaje na mocy Umowy zawartej na ich rzecz przez osobę trzecią.

3.3 Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat może zostać przyjęta w poczet Członków Klubu za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.

3.4 Osoby niepełnoletnie nie mogą być stroną umowy o świadczenie usług z Klubem. Za Uczestników, którzy nie ukończyli 18. Roku życia odpowiedzialny jest Klient.

3.5 Każdy Członek Klubu otrzyma opaskę. Przekazywanie opaski osobom trzecim jest niedozwolone.

3.6 Warunkiem korzystania z Usług Klubu jest wniesienie opłaty za Usługę zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz Cennikiem. W przypadku utraty opaski, nowa opaska zostanie wydana za opłatą zgodnie z aktualnym Cennikiem.

3.7 W uzasadnionych przypadkach wynikających z kwestii organizacyjnych lub wymogów bezpieczeństwa, Klub zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy.

3.8 Członek Klubu przyjmuje do wiadomości, że ogólny obraz wnętrza Klubu mogą być utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a następnie publikowane na stronie internetowej Klubu lub na portalach społecznościowych oraz, akceptując niniejszy Regulamin, wyraża na to zgodę. Członek Klubu ma prawo zgłosić sprzeciw co do opublikowania lub może zażądać usunięcie nagrania obejmującego jego wizerunek, co wyłącza uprawnienia Klubu do opublikowania takiego nagrania.

 

  1. Zasady korzystania z usług Klubu

4.1 Członek Klubu jest uprawniony do korzystania z urządzeń i wyposażenia Klubu oraz z innych Usług wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, Regulaminie porządkowym Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwwskazań do korzystania z poszczególnych Usług.

4.2 Członkowi Klubu nie przysługują wobec Klubu żadne roszczenia, jeżeli w wybranym przez Członka Klubu terminie wejścia do Klubu jest dostępne z powodu korzystania z nich przez innych Członków.

4.3 W czasie korzystania z Usług Członkowie Klubu zobowiązani są do używania odpowiedniego stroju (długie spodnie + skarpetki).

4.4 Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na terenie Klubu i podanych do wiadomości Członków.

4.5 Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie i pogorszenie się stanu zdrowia Członka będące następstwem dolegliwości zdrowotnych występujących u Członka przed podjęciem zajęć w Klubie. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie i pogorszenie stanu zdrowia członka wynikłe z nieprzestrzegania przez niego Regulaminu, Regulaminu porządkowego, instrukcji ćwiczeń zamieszczonych w Klubie i wydawanych przez personel Klubu. Klub nie ponosi także odpowiedzialności za szkody na osobie wywołane nieprawidłowym użytkowaniem urządzeń Klubu przez Członka.

4.6 Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu jak również używania środków odurzających lub o podobnym działaniu. Klub zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do korzystania z usług Klubu osobom, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie bycia pod wpływami alkoholu lub środków odurzających.

4.7 Członkowie Klubu zobowiązani są do przestrzegania zasad czystości.

 

  1. Płatność w klubie

5.1 Wysokość opłat za poszczególne rodzaje Usług podana jest w Cenniku.

5.2 Opłaty wnoszone są w formie opłaty członkowskiej w sposób uzgodniony w umowie, nie później niż w dniu rozpoczęcia świadczenia Usług, których dotyczą. Za datę zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Klubu kwotą opłaty lub dokonania jej w recepcji Klubu.

5.3 Członek Klubu zobowiązany jest do zapłaty opłaty członkowskiej. Fakt, iż Członek Klubu nie korzysta z usług Klubu nie zwalnia go od wnoszenia opłat członkowskich o ile niemożliwość korzystania z urządzeń i usług Klubu nie wynika z przyczyn leżących po stronie Klubu.

5.4 Wysokość opłaty członkowskiej nie jest uzależniona od ilości Usług wykorzystanych przez Członka, a jej istotą jest pozostawienie do dyspozycji Członka możliwości skorzystania z Usług w dowolnie wybranym przez niego terminie, w ramach terminu, na jaki zawarto umowę. Skorzystanie w okresie obowiązywania umowy tylko z części usług nie uprawnia do żądania zwrotu opłaty lub przedłużenia z tego powodu okresu obowiązywania umowy.

5.5 O ile inaczej nie zastrzeżono, opłata wpisowa i opłata członkowska są należne w dniu zawarcia Umowy, a kolejne opłaty członkowskie są płatne z góry do kolejnego dnia miesiąca kalendarzowego na który to dzień została zawarta Umowa.

5.6 W przypadku karnetów dwunastomiesięcznych, jeśli Członek Klubu dokonał zakupu Karnetu w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego:

a) Co do zasady – okresu dwunastu miesięcy liczony jest od początku kolejnego miesiąca kalendarzowego, zaś za miesiąc, w trakcie którego dokonano zakupu Karnetu, Członek Klubu uiszcza opłatę w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pozostałych końca miesiąca.

5.7 Klub jest uprawniony do odmowy wpuszczenia Członka Klubu do Klubu w przypadku, gdy zalega on z opłatą członkowską lub podał takie dane, które uniemożliwiły Klubowi pobieranie opłaty.

5.8 W chwili zawarcia umowy na okres powyżej jednego miesiąca Członek Klubu może dokonać wyboru formy płatności: polecenie zapłaty, obciążenie rachunku bankowego, bezgotówkowo w siedzibie Klubu, gotówką w siedzibie Klubu.

W przypadku wyboru formy płatności polecenie zapłaty bądź obciążenie rachunku bankowego Członek Klubu zobowiązany jest zapewnić, by w momencie obciążenia rachunku bankowego znajdowały się na nim odpowiednie środki. Jeżeli obciążenie okaże się bezskuteczne w terminie 3 dni nastąpi ponowna próba pobrania należytych środków. W przypadku niemożliwości pobrania należności w wyżej wskazany sposób Członek Klubu zobowiązany jest do pokrycia kosztów dodatkowych powstałych w związku z odzyskiwaniem zaległej płatności.

W przypadku zawarcia umowy na jeden miesiąc płatność następuje z góry nie później niż w dniu rozpoczęcia świadczenia Usług.

5.9 Ustalona przy zawarciu umowy cena członkostwa obowiązuje w okresie obowiązywania karnetu; cena członkostwa obejmująca kolejne okresy ustalana jest w oparciu o aktualny cennik Klubu.

 

  1. Zakres odpowiedzialności Klubu

6.1 Z zastrzeżeniem punktów określonych poniżej, Klub zobowiązuje się do umożliwienia Członkowi Klubu korzystania w ramach jednorazowej opłaty wejściowej lub abonamentu w terminie określonym w abonamencie, w godzinach działania Klubu określonych w Regulaminie porządkowym oraz z urządzeń Klubu.

6.2 Klub ma prawo do zmian godzin działania Klubu, o czym poinformuje Członków. Zmiana godzin działania Klubu nie stanowi zmiany Regulaminu.

6.3 Zajęcia w klubie prowadzone są według harmonogramu, z którym klient zapoznać się może w siedzibie Klubu bądź na stronie internetowej prowadzonej przez Klub. Harmonogram zajęć ustalany przez Klub może ulegać modyfikacjom.

6.4 W dniach ustawowo wolnych od pracy Klub zastrzega sobie możliwość nieotwierania Klubu.

6.5 Członkowie przyjmują do wiadomości, iż ze względów bezpieczeństwa Klub podlega monitoringowi.

6.6 Fitness Klub Bounce nieodpłatnie udostępnia szafki na przechowywanie rzeczy codziennego użytku, z których Członek Klubu nie korzysta podczas zajęć. Klub nie odpowiada za jakiekolwiek przedmioty pozostawione w szafce, które nie stanowią przedmiotów codziennego użytku, jak również dokumenty, telefony komórkowe, pieniądze i inne wartościowe przedmioty.

6.7 Klub ma prawo do obciążenia Członków Klubu obowiązkiem pełnego pokrycia szkód wynikłych z niestosowania się do zasad korzystania z urządzeń, jak również, zaleceń obsługi Klubu.

 

  1. Zawieszenie karnetu (dotyczy karnetów 12-miesięcznych)

7.1 Członek Klubu, który zakupił karnet dwunastomiesięczny ma prawo do zawieszenia jego trwania.

7.2 Zawieszenie trwania Karnetu następuje na okres jednego pełnego miesiąca kalendarzowego lub w pojedynczych tygodniach.

Okres zawieszenia to min. tydzień.

7.3 W celu zawieszenia Karnetu Członek Klubu składa do Klubu oświadczenie (opatrzone podpisem Członka Klubu), w którym wskazuje, na jaki czas ma nastąpić zawieszenie.

7.4 Członek Klubu składając oświadczenie o zawieszeniu trwania Karnetu na okres pełnego miesiąca kalendarzowego można żądać:

a) Rabatu w wysokości 100% raty Opłaty przypadającej za okres zawieszenia Karnetu – w takiej sytuacji Karnet automatycznie wydłuża się o jeden miesiąc.

7.5 Niezależnie od powyższego, w szczególnych przypadkach Członek Klubu, który zakupił Karnet dwunastomiesięczny ma prawo w okresie trwania Karnetu do wnioskowania o jego zawieszenie na okres do dwóch pełnych miesięcy kalendarzowych. W celu zawieszenia Karnetu w tym trybie Członek Klubu okazuje dokumenty potwierdzające szczególną sytuację (np. chorobę – zaświadczenie lekarskie, zmianę miejsca zamieszkania – umowa najmu nowego lokalu mieszkaniowego, utrata pracy – zaświadczenie o utracie pracy). Klub ma prawo odmówić zawieszenia Karnetu w tym trybie.

 

  1. Rozwiązanie umowy

8.1 Umowa zawierana na czas nieokreślony może zostać rozwiązana przez Członka Klubu z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego.

8.2 Członek Klubu, który zakupił Karnet dwunastomiesięczny ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym z powodu:

– nagłej choroby uniemożliwiającej dalsze uczęszczanie na zajęcia lub korzystanie z usług Klubu – dla skutecznego rozwiązania Umowy wymagane jest załączenie odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego występowanie trwałych bądź czasowych, utrzymujących się powyżej 30 dni, przeciwwskazań do podejmowania aktywności fizycznej.

8.3 Poza przypadkami opisanymi powyżej Członek Klubu ma prawo rozwiązać umowę dwunastomiesięczną ze skutkiem natychmiastowym po upływie co najmniej trzech miesięcy trwania Umowy za jednoczesną zapłatą Opłaty Manipulacyjnej w wysokości 40% pozostałej do zapłaty Opłaty Członkowskiej.

8.4 Klient może wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszania przez Klub postanowień umownych. Wypowiedzenie Umowy musi zostać poprzedzone pisemnym wezwaniem Klubu do zaniechania naruszeń z zakreślonym 21 dniowym terminem na ustosunkowanie się do treści wezwania.

8.5 Za zgodą Managera klubu Klientowi przysługuje możliwość przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią.

8.6 Klub może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie, bez zachowania terminu wypowiedzenia, w przypadku uchybiania przez Członka Klubu postanowień niniejszego Regulaminu lub naruszania zasad współżycia społecznego bądź norm porządkowych.

8.7 Członkowi Klubu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie u Managera Klubu w terminie do 10 dni od rozpoczęcia członkostwa – Klub zwraca kwotę za pierwszy miesiąc.

 

  1. Ustalenia końcowe

9.1 Niniejszy Regulamin stanowi wraz z Formularzem Członkowskim integralną część umowy o świadczenie usług zawartych pomiędzy Klientem a Klubem.

9.2 Regulamin dostępny jest stale w siedzibie Klubu oraz na jego stronie internetowej. Przed podpisaniem umowy z Klubem Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

9.3 Zmiana niniejszego Regulaminu zostanie niezwłocznie podana do wiadomości Klientów poprzez ogłoszenie w siedzibie Klubu oraz na jego stronie internetowej.

9.4 Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia aktywności przez Klub.

9.5 Członkowie Klubu zobowiązani są ukończyć zabawę najpóźniej 15 minut przed zamknięciem Klubu i opuścić Klub najpóźniej w godzinę zamknięcia.

9.6 Ważne informacje są rozpisane w Recepcji Klubu lub publikowane na stronie internetowej Klubu lub na portalu społecznościowym.

9.7 W sprawach nieuregulowanych w Umowie i Regulaminie stosuje się przepisy prawa cywilnego.