Regulamin płatności

1. POSTANOWIENIE OGÓLNE

 1. Poniższy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązki stron Umowy oraz wszystkich osób przebywających na terenie Parku.
 2. Niniejszym regulamin obowiązuje od 15 sierpnia 2018r. i obowiązuje wszystkich klientów Bounce Parku.
 3. Usługodawcą jest Adrenaline Park Ventures 2 Poland Sp. z o.o., z siedzibą przy Al. Krakowska 271, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000667959, NIP 5252703169 zwanym dalej APV2
 4. Usługobiorcą (dalej również „Klientem” lub „Członkiem”) może być każda osoba, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę na mocy Umowy o świadczenie usług rekreacyjnych. Usługobiorcami kart członkowskich mogą być osoby, które ukończyły 18 lat.

W przypadku zakupu karty członkowskiej dla niepełnoletniego dziecka umowę zawiera jego opiekun prawny.

 

2. DEFINICJE

 1. Przez „Park” należy rozumieć lokal położony w Lublinie przy ulicy Mełgiewska 2C, w którym usługodawca świadczy Usługi na rzecz Usługobiorców.
 2. Okres Początkowy: okres 3 lub 6 miesięcy od Daty Rozpoczęcia.
 3. Okres Abonamentowy: Okres Początkowy i każdy następny okres, na jaki została zawarta Umowa.
 4. Karta członkowska: plastikowa karta, umożliwiająca Członkowi wstęp do Parku w okresie abonamentowym zgodnie z regulaminem.
 5. Zawieszenie członkostwa – sytuacja, w której użytkownik karty nie§ może korzystać ze swojej Karty nieprzerwanie prze okres dwóch miesięcy kalendarzowych z przyczyn zdrowotnych.
 6. Opłata członkowska – jednorazowa opłata z tytułu podpisania umowy z Parkiem, zgodnie z obowiązującą ofertą.
 7. Użytkownik karty : osoba wskazana w Karcie Bounce
 8. Niepełnoletnie dziecko: osoba nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnej, w imieniu której działa opiekun prawny;
 9. Użytkownik Parku – każda osoba przebywająca w Parku na podstawie zakupu jednorazowego biletu, karnetu lub innych usług.
 10. Regulamin porządkowy Parku – zasady regulujące korzystanie i zachowanie Klientów na terenie Parku.

 

3. CZŁONKOWIE

 1. Członkostwo powstaje z chwilą zawarcia Umowy po łącznym spełnieniu poniższych warunków: złożeniu podpisanego Zgłoszenia Członkostwa, z którego wynika fakt zapoznania oraz akceptacji zasad obowiązujących w Parku, w szczególności zaś wysokości i sposobu uiszczania opłaty członkowskiej – zawartych w niniejszych Regulaminie oraz Cenniku, – uiszczeniu należnej opłaty członkowskiej, a w przypadku ustalenia jej płatności w ratach- uiszczeniu pierwszej raty.
 2. Członkostwo w Klubie jest imienne. Umowa określa czas, na który ją zawarto. Podpisując Umowę Członek zobowiązuje się do wniesienia opłaty członkowskiej z góry, wg Cennika. W przypadku ustalenia, iż opłata członkowska jest płatna w ratach przyjmuje się, że raty są płatne miesięcznie z góry.
 3. Członek Parku jest uprawiony do korzystania z wyposażenia Parku zgodnie z przeznaczeniem.
 4. Członek Klubu musi zapoznać się z regulaminem porządkowym Parku.
 5. Na terenie Parku obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i palenia tytoniu, jak używania środków odurzających.
 6. Za rzeczy wartościowe pozostawione w Parku, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Członek Parku ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone na mieniu powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania, zniszczenia pomieszczeń przez niego lub osobę, za którą bierze odpowiedzialność.

 

4. KARTA BOUNCE

 1. Składając wniosek o Kartę Bounce potwierdzasz, że masz zdolność prawną oraz pełną zdolność do czynności prawnych, oraz skończyłeś 18 lat, oraz w przypadku wniosku o Kartę Bounce dla niepełnoletniego dziecka, że jesteś jego rodzicem lub opiekunem prawnym oraz masz prawo do wnioskowania o wydanie Karty Bounce w jego imieniu, wyrażenia zgody na warunki Regulaminu oraz na wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika Karty zgodnie z Regulaminem i Polityką Prywatności.
 2. Składając wniosek o Kartę Bounce potwierdzasz, że zobowiązujesz się do opłacenia w całości opłaty abonamentowej za Okres Początkowy 3 lub 6 miesięcy.
 3. Całość trzymiesięcznej lub sześciomiesięcznej opłaty abonamentowej można opłacić zgodnie z Miesięcznym Planem Płatności,
 4. Zgubienie lub kradzież Karty Bounce, Użytkownik Karty zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić dzwoniąc na telefon Bounce Parku. Karta Bounce zostanie natychmiast zablokowana.
 5. Jeśli Karta Bounce została zgubiona lub skradziona, Adrenaline Park Ventures 2 pobierze opłatę manipulacyjną za wydanie nowej karty. Opłata wynosi 25 zł. Po wniesieniu opłaty APV 2 wyśle Użytkownikowi Karty nową kartę.

 

5. MIESIĘCZNY I TRZYMIESIĘCZNY LUB SZEŚCIOMIESIĘCZNY PLAN PŁATNOŚCI

 1. Miesięczny plan płatności – Zgodnie z Miesięcznym Planem Płatności zgadzasz się zapłacić całą opłatę abonamentową za Okres Początkowy w trzech lub sześciu równych ratach płatnych podczas Okresu Początkowego w formie cyklicznego obciążania Twojej karty kredytowej lub debetowej. W Dacie Rozpoczęcia APV2 obciąży Twoją kartę kredytową lub debetową pierwszą opłatą miesięczną za Kartę Bounce. Każda kolejna płatność miesięczna będzie pobierana w dniu miesiąca odpowiadającemu Dacie Rozpoczęcia lub na pięć dni przed tym dniem. Jeśli nie wypowiesz Umowy na koniec Okresu Początkowego zgodnie z jej postanowieniami, po Okresie Początkowym Okres Abonamentowy zostanie automatycznie przedłużony na czas nieokreślony. W takim przypadku miesięczna płatność będzie równa jednej miesięcznej racie opłaty abonamentowej według aktualnych stawek APV2 obowiązujących na dzień przedłużenia Umowy. Aby zmienić dane karty płatniczej, z której pobierane są opłaty, skontaktuj się Bounce w siedzibie firmy, która poinformuje Cię o dostępnych sposobach zmiany danych Twojej karty, postępuj zgodnie z otrzymanymi instrukcjami.
 2. Trzymiesięczny lub sześciomiesięczny plan Płatności – Zgodnie z trzy lub sześciomiesięcznym Planem Płatności zgadzasz się wnieść opłatę abonamentową za Okres Początkowy jednorazowo z góry za pomocą karty debetowej lub kredytowej. Nie później niż na miesiąc przed końcem Okresu Początkowego APV2 zaproponuje Ci możliwość przedłużenia Umowy poprzez wniesienie opłaty abonamentowej za następny okres 3 lub 6 miesięcy za pomocą karty debetowej lub kredytowej, albo przejście na Miesięczny Plan Płatności. Aby kontynuować swój abonament lub przejść na Miesięczny Plan Płatności, należy skontaktować się Bounce Parkiem. Przedłużenie abonamentu lub zmiana planu płatności nie jest możliwe za pośrednictwem strony internetowej Bounce Parku.

Jeśli zdecydujesz się zapłacić całą opłatę abonamentową za cały kolejny okres kartą debetową lub kredytową, Umowa zostanie przedłużona zgodnie z Trzymiesięcznym lub Sześciomiesięcznym Planem Płatności na czas określony od daty, w której Okres Początkowy wygasłby, jeśli Umowa nie zostałaby przedłużona. Jeśli zdecydujesz się przejść na Miesięczny Plan Płatności, postanowienia paragrafu stosują się odpowiednio od daty, w której Okres Początkowy.

 

6. PŁATNOŚCI

 1. Wysokość opłat wynika z Oferty. Cennik zamieszczony jest zarówno na stronie internetowej Bounce Poland, jak również w lokalu Bounce Parku.
 2. Członek Parku może dokonać płatności w formie gotówkowej, za pomocą karty płatniczej lub w formie obciążenie rachunku bankowego Członka Parku (polecenie zapłaty)
 3. Płatności cykliczne (Karnety) płatne są z góry zgodnie z zadeklarowaną formą płatności za cały okres wskazany w Karnecie.
 4. W odniesieniu do polecenia zapłaty, w przypadku niemożności pobrania płatności przez APV2 metodą zadeklarowaną przez Członka Parku z przyczyn niezależnych od APV2, Członek Parku zobowiązany jest do niezwłocznego uiszczenia zaległych płatności oraz wskazania alternatywnej metody płatności za Usługi Parku.
 5. W razie braku zapłaty, bądź powstania zaległości w opłatach na rzecz Bounce Parku, Członek Parku nie będzie uprawniony do korzystania z Bounce Parku, do momentu ich pełnego uregulowania.
 6. Opłaty mogą być regulowane gotówką lub przy pomocy kart płatniczych (kredytowych/debetowych), za pomocą przelewu, płatności on-line.
 7. W przypadku powstania zaległości z tytułu opłat za karnet przekraczających 60 dni, Park po uprzednim zawiadomieniu Członka Parku o zaległościach za pośrednictwem jednego z kanałów: mailowo, sms-owo lub telefonicznie, może w przypadku bezskutecznych prób polubownego rozwiązania sprawy, przekazać sprawę dłużnika do kancelarii windykacyjnej.
 8. Po 2 nieopłaconych miesiącach przez Członka Parku, Park zastrzega sobie prawo do automatycznego wypowiedzenia umowy oraz przekazania dłużnika do kancelarii windykacyjnej.

 

7. ZMIANA DOTYCZĄCA PŁATNOŚCI

 1. Adrenaline Park Ventures 2 zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o której zmianie zostaniesz powiadomiony z przynajmniej sześciotygodniowym wyprzedzeniem. W celu powiadomienia o zmianie Bounce Park skontaktuje się z Tobą korzystając z danych podanych przez Ciebie danych kontaktowych. Brak Twojego wypowiedzenia zostanie uznany za zgodę na wprowadzenie takich zmian.
 2. Jeśli korzystasz z Miesięcznego Planu Płatności, a wprowadzane zmiany podwyższają miesięczną ratę lub są w inny sposób dla Ciebie niekorzystne (tj. zwiększają Twoje obowiązki lub ograniczają Twoje prawa wynikające z Umowy), lub korzystasz z Trzymiesięcznego lub Sześciomiesięcznego Planu Płatności, a zmiany są dla Ciebie niekorzystne (tj. zwiększają Twoje obowiązki lub ograniczają Twoje prawa wynikające z Umowy), możesz wypowiedzieć Umowę w ciągu 30 dni od daty otrzymania powiadomienia o tych zmianach.

 

8. SPRZEDAŻ ONLINE

 1. Postanowienia niniejszego mają charakter regulacji szczególnych wobec postanowień zawartych w paragrafie 6 Regulaminu i odnoszą się do sprzedaży Karnetów za pośrednictwem strony internetowej www.bouncepoland.pl. W kwestiach nieuregulowanych w paragrafie 8 zastosowanie odpowiednio znajdują postanowienia paragrafu 6 Regulaminu.
 2. Umowa sprzedaży pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu Karnetów: • złożenia przez Usługobiorcę zamówienia on-line poprzez wypełnienie Formularza rejestracji zawartego na stronie internetowej www.bouncepoland.pl; uiszczenia przez Usługobiorcę zapłaty za zamówienie przelewem bankowym lub kartą płatniczą, otrzymania przez Usługobiorcę potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail. • Przed skorzystaniem z procesu zakupu Karnetów, Usługobiorca powinien zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić fakt zapoznanie się z nim i zaakceptowania jego treści poprzez „kliknięcie” opcji „akceptuję Regulamin”.
 3. Klient ma możliwość wybrania sposobu płatności online (płatność kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro lub przelew poprzez serwis Straal).
 4. Park nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego.
 5. Zakupiony Karnet pojawi się na koncie Klienta zaraz po zaksięgowaniu wpłaty przez Klub. Członek Klubu, przy pierwszej rejestracji, zobowiązany jest z góry uiścić jednorazową opłatę wpisową oraz cenę Karnetu. Ponadto, w przypadku gdy Usługobiorca dokonuje zakupu po raz pierwszy, zobowiązuje się do wyrobienia Karty członkowskiej w Parku Bounce.
 6. Kartę członkowską odebrać można w recepcji Klubu, o czym Usługobiorca zostanie poinformowany drogą mailową.

 

9. ZOBOWIĄZANIA PARKU

 1. Park zobowiązuje się do umożliwienia Użytkownikom Parku korzystania z wyposażenia Parku w godzinach otwarcia podanych do wiadomości Użytkowników Parków oraz na zasadach określonym w Regulaminie Parku.
 2. Park ma prawo do zmiany godzin działania Parku, o czym poinformuje Użytkowników Parku. Zmiana godzin działania Parku nie stanowi zmiany Regulaminu.
 3. Park może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów. W sytuacji gdy zamknięcie Parku jest zaplanowanie, powiadomi o tym Użytkowników z siedmiodniowym wyprzedzeniem, umieszczając informację, w miejscu ogólnodostępnym w Parku oraz na stronie internetowej.
 4. Bounce Park nie ponosi odpowiedzialności za niewykonywanie bądź nienależyte wykonanie swoich zobowiązań lub opóźnienia spowodowane zdarzeniami od nas niezależnymi (Siła Wyższa), w tym wszelkimi czynami, zdarzeniami, brakiem działania, zaniechaniami lub wypadkami spowodowanymi przez: strajki, zagrożenia akty terroru, wojny, pożaru, zakłócenia funkcjonowania lub awarię sieci telekomunikacyjnej lub energii elektrycznej.

 

10. CZAS TRWANIA UMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Park jest uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Członek Parku zachowaniem swoim stwarza niebezpieczeństwo w Parku, lub zachowuje się w sposób niedopuszczalny oraz gdy narusza postanowienie Umowy, w tym także postanowienia Regulaminu.
 2. Członek Parku, w przypadku rezygnacji z trzymiesięcznej lub sześciomiesięcznej Umowy przed upływem okresu na jaki została zawarta zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Adrenaline Park Ventures 2 kwoty 50% wartości pozostałej do końca okresu umowy. Okres wypowiedzenia to trzydzieści dni liczone od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego następującego po złożeniu wypowiedzenia.
 3. Złożenie rezygnacji jest możliwe tylko osobiście w Parku lub listem poleconym. Inne formy wypowiedzenia, takie jak słowne lub telefoniczne są niedopuszczalne.
 4. Członek ma Prawo złożenie reklamacji, która zostanie rozpatrzona w terminie trzydziestu dni od daty jej pisemnego złożenia.
 5. Członek Parku ma możliwość odstąpienia od umowy w terminie siedmiu dni od daty jej podpisania bez dodatkowych kosztów, jeżeli nie skorzystał w tym czasie z usług Parku.

 

11. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI

 1. Potwierdzasz, że podane przez Ciebie dane osobowe dotyczące Ciebie oraz Użytkownika Karty, w tym dane kontaktowe (Dane) są zgodne z prawdą i kompletne, oraz że jesteś upoważniony do podania tych Danych. Twoim obowiązkiem jest zapewnienie, że Twoje Dane oraz Dane Użytkownika Karty są aktualne, a APV 2 nie ponosi odpowiedzialności za błędy ani braki w podanych przez Ciebie Danych. Możesz aktualizować podane Dane w dowolnym momencie za pośrednictwem pracownika Bounce Parku. Jeżeli Użytkownik karty ma mniej niż 18 lat, tylko rodzic lub opiekun prawny może powiadomić Bounce Park o zmianach lub nieścisłościach w Danych.
 2. Administratorem Danych Osobowych osób korzystających z usługi Karty Bounce oraz innych usług/produktów oferowanych przez APV 2 są Perfect Gym i Straal Sp. z o.o.. Informujemy, że Dane Osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia i prawidłowej realizacji zamówionych usług / produktów, w szczególności dokonywania rejestracji na stronie internetowej Bounce Parku , w celu weryfikacji tożsamości oraz wieku Użytkownika Karty, uregulowania płatności za usługi, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, archiwizacji czy bieżącego kontaktu związanego z zamówioną usługą/produktem. Dane osobowe mogą być ponadto przetwarzane w celu ulepszania naszych produktów i usług, opracowywania nowych produktów i usług oraz realizacji działań marketingowych własnych produktów i usług (w formie tradycyjnej), a za odrębnie wyrażoną zgodą – w celu objętym oświadczeniem na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu administratora obejmującego dążenie do rozwoju i promowania usług Bounce Parku. Przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. a, b i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla możliwości realizacji Umowy. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do Danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także o prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane będą przechowywane, przez okres obowiązywania Umowy oraz po jej zakończeniu, do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu Umowy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

 

12. POSTANOWIENIE OGÓLNE

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową i niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Parku oraz na jego stronie internetowej pod adresem www.bouncepoland.pl
 3. Park wyposażony jest i monitorowany przy pomocy sieci kamer przemysłowych, na co Użytkownik Parku wyraża zgodę. Członek Parku wyraża zgodę na wykonywanie fotografii w celu rejestracji członkostwa w systemie Parku.
 4. Przed podpisaniem Umowy, Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Zawarcie Umowy jest równoznaczne z oświadczeniem o jego znajomości i akceptacji.
 5. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu sprawuje Bounce Park, a w jego umieniu pracownicy Parku Bounce.
 6. Firma Adrenaline Park Venture 2 zastrzega sobie możliwość zmian niniejszego Regulaminu.

 

DANE KONTAKTOWE

Gdy Adrenaline Park Ventures 2 będzie potrzebować kontaktu z Tobą lub/i Użytkownikiem Karty w sprawie Umowy lub Karty Bounce (np. aby powiadomić o zmianie niniejszego Regulaminu lub aby rozwiązać Umowę), skorzysta z adresu/adresów e-mail podanych przez Ciebie we wniosku o wydanie Karty Bounce. Zgadzasz się na otrzymywanie wszelkich informacji od nas w formie elektronicznej. W razie potrzeby Bounce Park może kontaktować się z Tobą również przez telefon lub drogą pocztową. W przypadku zakupu Karty Bounce dla Niepełnoletniego dziecka, w imieniu Niepełnoletniego dziecka zgodę na otrzymywanie wszelkich informacji od nas w formie elektronicznej wyraża opiekun prawny w momencie rejestracji wniosku. Ważne jest, aby Twoje dane kontaktowe oraz/i dane Użytkownika Karty były aktualne. Przyjmujemy, że skuteczne powiadomienie następuje w momencie dostarczenia wiadomości np. do Twojej lub/i Użytkownika Karty skrzynki odbiorczej lub na właściwy serwer, chyba że otrzymamy powiadomienie o niedostarczeniu wiadomości.